Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ‘Ingrid Kleijn Trouwambtenaar & Ceremoniespreker’ hierna te noemen ‘Ingrid Kleijn’.

Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • ‘Ingrid Kleijn’: de trouwambtenaar & ceremoniespreker die zorg draagt voor de (huwelijks)ceremonie of de rituele begeleiding bij een uitvaart
  • cliënt: iedere natuurlijke persoon die met ‘Ingrid Kleijn’ een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten
  • overeenkomst: elke aanbieding van ‘Ingrid Kleijn’, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ‘Ingrid Kleijn’ en door deze laatste aanvaard
  • diensten: in het kader van een overeenkomst tussen ‘Ingrid Kleijn’ en cliënt verrichte werkzaamheden door ‘Ingrid Kleijn’.


Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Ingrid Kleijn’ komt tot stand na ondertekening door beide partijen en/of bevestiging per e-mail van de door ‘Ingrid Kleijn’ uitgebrachte offerte en na betaling van 25% van het overeenkomen tarief door cliënt. Op dat moment wordt de datum definitief gereserveerd.

Wanneer de (huwelijks)ceremonie na de aanbetaling wordt geannuleerd, is het aanbetaalde voorschotbedrag definitief verschuldigd (en wordt derhalve niet gecrediteerd) tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden zoals ernstige ziekte of overlijden van één van de cliënten.

Honorering en betaling
De door ‘Ingrid Kleijn’ gedane prijsopgave voor de verzorging van een (huwelijks)ceremonie is inclusief BTW, reis- verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente. Reiskosten tot een afstand van 50 km zijn inbegrepen.

Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door ‘Ingrid Kleijn’ aangewezen bankrekening.

Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan ‘Ingrid Kleijn’ vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.

Cliënt is aan ‘Ingrid Kleijn’ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ‘Ingrid Kleijn’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Ingrid Kleijn’ de vordering aan derden uit handen geeft.

Schadevergoeding
Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien ‘Ingrid Kleijn’ haar verplichtingen niet kan nakomen door zaken die als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld zoals bijvoorbeeld files en/of omleidingen, ziekte, overlijden, transport moeilijkheden, staking of zaken die mogelijkerwijs als overmacht kunnen worden aangemerkt.

In geval van overmacht zal ‘Ingrid Kleijn’ haar uiterste best doen om voor gepaste vervanging zorg te dragen, zoveel mogelijk in samenspraak met cliënt. ‘Ingrid Kleijn’ is partner in het samenwerkingsverband Lots-of-Love, waar vanuit in principe altijd vervanging kan worden geregeld. Daarbuiten heeft ‘Ingrid Kleijn’ veel contacten met vergelijkbare ceremoniesprekers en trouwambtenaren die voor vervanging kunnen zorgen.

Aansprakelijkheid
‘Ingrid Kleijn’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘Ingrid Kleijn’ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ‘Ingrid Kleijn’.

De door ‘Ingrid Kleijn’ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen ‘Ingrid Kleijn’ en cliënt (inclusief BTW).

‘Ingrid Kleijn’ stelt uitdrukkelijk dat de uitvoering van de opdracht tot stand komt door informatie die van de zijde van cliënt wordt ingegeven. Een en ander wordt in overeenstemming met cliënt bepaald en mogelijk door derden aangevuld.

Annulering
In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Ingrid Kleijn’ de volgende kosten in rekening:

  • Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie het betaalde voorschotbedrag
  • Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag
  • Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag. De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.


Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van overlijden van trouwambtenaar en ceremoniespreker ‘Ingrid Kleijn’.

Algemene Voorwaarden – ‘Ingrid Kleijn’
Voor overeenkomsten gesloten ‘Ingrid Kleijn Trouwambtenaar & Ceremoniespreker’ is het Nederlands recht van toepassing.

Zevenbergen, 11 november 2018

TOP