Privacyverklaring

Beste bezoeker,

INGRID KLEIJN, trouwambtenaar & ceremoniespreker, hierna genoemd als INGRID KLEIJN vindt het belangrijk dat haar dienstverlening persoonlijk, transparant en betrouwbaar is. De persoonsgegevens die INGRID KLEIJN verzameld worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en zijn in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Waar gesproken wordt over een huwelijksvoltrekking wordt ook partnerschapsregistratie of een ceremoniële bevestiging dan wel een uitvaartceremonie bedoeld.

Privacyverklaring
INGRID KLEIJN, gevestigd aan de Molenstraat 58, 4761 CL Zevenbergen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60190477 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers.

Mw. I. Kleijn is de Functionaris Gegevensbescherming van INGRID KLEIJN.

1. Verkrijgen van gegevens
Persoonsgegevens en contactgegevens worden verkregen via de gemeente, via opdrachtgever of via derden met toestemming van opdrachtgever

2. Verwerking van persoonsgegevens
INGRID KLEIJN verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt of deze door de gemeente worden verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adres
 • Woonplaats 
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief mondeling of telefonisch verstrekt, bijvoorbeeld in (digitale) correspondentie
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website en social media, zoals in chatberichten of in het door u ingevulde formulier 
 • Bankrekeningnummer

Contactgeschiedenis

 • U kunt reageren via het contactformulier op de website. Als u kiest voor de optie ‘verzenden dan bewaren wij de opgegeven persoonsgegevens conform deze privacyverklaring. Wij verstrekken de gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
 • Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had, waarover het ging en wanneer het contact was en met wie. Wij ontvangen deze gegevens van u via post, e-mail, app of social media.

We gebruiken deze contactgegevens om onze dienstverlening te verbeteren.

3. Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
INGRID KLEIJN verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Etniciteit, middels de door u verstrekte persoonsgegevens dan wel door de door u verstrekte informatie en/of foto(’s).
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn, welk doel onder meer bestaat uit het eventueel contact opnemen voor informatie betreffende door u aangevraagde dienst. Als u er van overtuigd bent, dat INGRID KLEIJN zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met INGRID KLEIJN op via ik@ingridkleijn.nl, dan wordt deze informatie direct verwijderd.

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

A. Uitvoeren overeenkomst
Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

 • Contact met u opnemen.
 • Uw belangstelling voor onze producten vastleggen.
 • Een overeenkomst met u sluiten en uitvoeren.
 • Een betaling of een factuur afhandelen.
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn.

B. Risico’s verkleinen
We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van onze klanten. Onze maatregelen bestaan onder meer uit:

C. Wet- en regelgeving
INGRID KLEIJN handelt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals over privacy:

 • Zorgen voor een goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en controle- vragen.
 • We investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit.
 • Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed
 • is ingevoerd.
 • Wet- en regelgeving
 • INGRID KLEIJN handelt conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zoals over privacy:
  • Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) (vanaf 25 mei 2018)
  • Telecommunicatiewet (wordt e-privacy verordening)

5. Geautomatiseerde besluitvorming
INGRID KLEIJN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

6. Bewaartermijn van persoonsgegevens
INGRID KLEIJN bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Andere wetten dan de AVG, zoals belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek kunnen termijnen voorschrijven waaraan INGRID KLEIJN zich in voorkomende gevallen aan zal houden.

7. Rechtsgrond of wettelijke basis om uw persoonsgegevens te gebruiken

A. Instemming:
Voordat INGRID KLEIJN uw gegevens verwerkt, vraagt zij uw toestemming hiervoor via het intake formulier en geeft u toestemming door het terug te sturen. 

B. Uitvoeren overeenkomst:
Het aangaan en/of uitvoeren van een contract.
Er is een gerechtvaardigd belang van INGRID KLEIJN om (beperkte) marketing activiteiten (geanonimiseerd) uit te voeren.

8. Delen van persoonsgegevens met derden
INGRID KLEIJN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. INGRID KLEIJN blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

9. Beveiliging van persoonsgegevens
INGRID KLEIJN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met INGRID KLEIJN via ik@ingridkleijn.nl. 

INGRID KLEIJN heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

A. Beveiliging
INGRID KLEIJN gebruik van veiligheidsprocedures om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot onder andere uw persoonsgegevens. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd. Ook gebruiken wij beveiligingssoftware en netwerkencryptie.

B. Geheimhouding
INGRID KLEIJN gaat zorgvuldig en discreet om met gegevens die u ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

10. Met wie kunnen we uw gegevens delen?
INGRID KLEIJN verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij hiervoor toestemming hebben van u, of als dit op grond van de wet is toegestaan of noodzakelijk is of in geval van fraude.

11. Social Media en websites derden

A. Social Media
U kunt ervoor kiezen om met INGRID KLEIJN te chatten, contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, Instagram, LinkedIn of via WhatsApp. Als u ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij deze gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social mediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw gegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.

Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

B. Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van INGRID KLEIJN zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

12. Google
Onze website INGRID KLEIJN maakt gebruik van diensten van Google. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

13. Website
INGRID KLEIJN maakt gebruik van Google Analytics Demographics. Hiervoor zijn de Google advertising features ingeschakeld. De geanonimiseerde demografische gegevens die Trouw met Liefde hiermee verkrijgt dienen enkel en alleen ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Als u er bezwaar tegen heeft dat deze gegevens verzameld worden dan kunt u zich hiervoor afmelden door de Opt-out functie van Google toe te voegen aan uw browser.

14. Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website van INGRID KLEIJN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer. Het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

15. Gebruik van cookies
INGRID KLEIJN maakt bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie zorgt ervoor dat u gedurende de sessie blijft ingelogd. Daarnaast kunnen we met de cookie verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en daarmee het gedrag van gebruikers analyseren. 

A. Cookies weigeren
U kunt het gebruik van cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

De meeste cookies worden verwijderd bij het sluiten van uw browser. Sommige, zogenaamde permanente cookies, blijven langer bewaard variërend van enkele dagen tot enkele jaren. 

B. Cookies verwijderen
U kunt deze cookies zelf op ieder gewenst moment verwijderen via uw browserinstellingen.

16. Uw rechten

A. Gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens INGRID KLEIJN van u verwerkt en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent. Daarvoor stellen we controlevragen.

Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar INGRID KLEIJN per email naar ik@ingridkleijn.nl. Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij. Op deze kopie kunt u uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor deze bestemd is. Uiterlijk binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons.

B. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten te worden’.
In de volgende situaties heeft u het recht om de gegevens die wij van u hebben te laten wissen:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de toestemming voor het verwerken is ingetrokken;
 • er is gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • op grond van een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens te wissen.

C. Beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer mogen worden verwerkt.

D. Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om een kopie te krijgen van de gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

E. Klacht indienen
INGRID KLEIJN wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

17. In geval van datalek
Indien gegevens onbevoegd in handen van derden zijn gekomen, zal INGRID KLEIJN direct bij het constateren hiervan melding maken bij de persoon of personen wie dit betreft en bij de autoriteit persoonsgegevens.

18. Aanpassing van de privacyverklaring
INGRID KLEIJN BEHOUDT zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent. 

Deze tekst is voor het laatst aangepast op 11 november 2018.

Vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde aan ons richten:

Ingrid Kleijn Trouwambtenaar & ceremoniespreker
T.a.v. Privacyverklaring
Molenstraat 58
4761 CL Zevenbergen

Overige contactgegevens
Website: https://www.ingridkleijn.nl
Telefoon:  +31 6 50 60 80 24
Social media: Ingrid Kleijn trouwambtenaar & ceremoniespreker

TOP